Podmínky při otevření MŠ

Provoz mateřské školy bude zahájen 11. 5. 2020.

Při nástupu do MŠ (pouze 1. den) nám podepíšete Čestné prohlášení, které budeme mít pro vás nachystané. Nemusíte jej tisknout. Prohlášení je k nahlédnutí zde příloha_čestné_prohlášení

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:


 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy:


 • Budeme se snažit organizovat aktivity tak, abychom trávili větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • POZOR!!! Protože jsme spojená mateřská škola se základní školou, děti budou nosit roušku ve společných prostorách školy (tzn.při přesunu do jídelny). Dejte každému dítěti 1 až 2 roušky na den + sáček, do kterého si dají roušku(y).
 • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště školy.
 • Toalety budou vybaveny dezinfekcí, kterou budeme používat přiměřeně, tak aby nedocházelo k žádným ekzémům a podobným poškozením kůže.
 • Jsme vybavení dezinfekcí pro žáky a budeme dezinfikovat prostory MŠ
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19.


 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 budeme neprodleně kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

 

Osoby s rizikovými faktory:


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:


 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.